Va?e osobné údaje budú pou?ité na zjednodu?enie pou?ívania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vá?ho ú?tu a na iné ú?ely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.